تا به الان در انفجار چه کردید؟

ســـــود کردم
نه سود نه ضرر
ضـــــرر کردم
بازی نمـــیکنم